बंद करे

इ.आर.ओ.-ए.इ.आर.ओ.

क्रम संख्या विधानसभा इ.आर.ओ. मोबाइल न०. ए.इ.आर.ओ. मोबाइल न०.
1 307- हर्रैया एस.डी.एम., हर्रैया 9454415904 तहसीलदार हर्रैया 9450401222
2 308- कप्तानगंज एस.डी.एम., रुधौली 9454415906 बी.डी.ओ. गौर 9454464720
3 309- रुधौली एस.डी.एम., भानपुर 9454415905 तहसीलदार भानपुर 9454415911
4 310- बस्ती सदर एस.डी.एम.,बस्ती सदर 9454415903 तहसीलदार, बस्ती सदर 9454415909
5 311-महादेवा (एस.सी.) अतरिक्त एस.डी.एम.,बस्ती सदर 9454415922 बी.डी.ओ.,साऊघाट 9454464721