बंद करे

नगर पालिका

नगर पालिका पता एवं संपर्क न०
बस्ती अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका परिषद् बस्ती 
हर्रैया अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत हर्रैया
बभनान अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत बभनान
रुधौली अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत रुधौली
बनकटी अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत बनकटी