Close

RO-ARO

RO of Parliamentary Constituency: 61-Basti:   District Magistrate, Basti,  9454417528

Assembly Constituency Wise ARO for PC: 61-Basti

S.No. Assembly Constituency ARO Mobile No.
1 307- Harraiya SDM, Harraiya 9454415904
2 308- Kaptan Ganj SDM, Rudhauli 9454415906
3 309- Rudhauli SDM, Bhan Pur 9454415905
4 310- Basti Sadar SDM, Basti, Sadar 9454415903
5 311- Mahadewa(SC) Add. SDM Basti Sadar 9454415916

List of  RO and ARO of Assembly Constituency

 S.No. Assembly Constituency RO Mobile No. ARO Mobile No.
1 307- Harraiya SDM, Harraiya 9454415904 Tehsildar Harraiya 9450401222
2 308- Kaptan Ganj SDM, Rudhauli 9454415906 Tehsildar Rudhauli 9454415912
3 309- Rudhauli SDM, Bhan Pur 9454415905 Tehsildar Bhanpur 9454415911
4 310- Basti Sadar SDM, Basti, Sadar 9454415903 Tehsildar Basti Sadar 9454415909
5 311- Mahadewa(SC) Add. SDM Basti Sadar 9454415916 BDO Basti Sadar 9454464726