Close

Tourism

Tourist Attractions:-

  • Pakke Bazar
  • Ahmath Pull
  • Kutiwa, Ganeshpur
  • Makhauda dham
  • Chawni Bazar
  • Nagar
  • Chando Tal
  • Barah
  • Jama Masjid
  • Kateshwar park
  • Bhadeshwar Nath
  • Paida
  • Mahua dabar
  • Bhuila taal
  • pakari bikhy
  • dihwa(jaitapur)
  • Agauna